Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 21 tháng 11 năm 2019

 » Video

Video

khám phá thế giới


http://youtu.be/OMHN8GNkJms

Lòng sĩ diện